WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:213 回復:4 發表於 2021-7-23 18:07:22
本主題由 212love 於 6 天前 解除高亮
累計簽到:2133 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-7-21 12:03:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

未懷孕/堕胎 Unpregnant, 2020.[MKV / 10.54G] 2160p [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 喜劇 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2020
資源: BT资源
1.png 3 V* ~2 t) X& X+ Q* B. {; y7 Y

2 l4 F/ N  e; R6 g) ^◎译 名 未怀孕/堕胎
9 `% V3 i9 n. C9 l, b! X◎片 名 Unpregnant, k; d5 }) z  x: Y" f1 N
◎年 代 2020
3 M7 T( U$ W2 G. [; j4 i◎产 地 美国
7 s3 [8 M; A0 d5 U/ w◎类 别 剧情 / 喜剧& B. c2 [1 o0 a6 T* n
◎语 言 英语
( w5 Q( ~0 N7 A◎上映日期 2020-09-10(美国网络)
5 R+ G8 I1 F( s" f◎豆瓣评分 6.8/10 from 1496 users- t2 D* m- D# D" H
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/34440481/* w, q& H' @- }8 b9 a8 E9 M  C
◎片 长 103分钟4 c" h* u) |# U( K# j1 c- b* C( [
◎导 演 蕾琪儿·戈登堡 Rachel Goldenberg9 u4 m$ T* f- I5 H
◎编 剧 詹妮·亨德里克斯 Jenni Hendriks / 蕾琪儿·戈登堡 Rachel Goldenberg / 比尔·帕克 Bill Parker / 詹尼弗·凯廷·罗宾逊 Jennifer Kaytin Robinson / 泰德·卡普兰 Ted Caplan / Ted Caplan Ted Caplan
" D/ e7 M4 \, D( U, L# Q1 [; U◎主 演 海莉·露·理查森 Haley Lu Richardson. [8 a1 N& Q/ r1 S) J( W
   芭比·费雷拉 Barbie Ferreira) H) w7 i- _" T1 X. T; ^
   吉安卡罗·埃斯波西托 Giancarlo Esposito6 e: e8 a& c! o  N$ x
   亚历克斯·马克尼科尔 Alex MacNicoll
  \, q! z( o7 O, C! E   布瑞金·梅耶 Breckin Meyer
7 A- O& d2 B% G5 B! }/ `' S! e   舒格·林·彼尔德 Sugar Lyn Beard/ N: L8 s, @4 O6 u
   丹尼·洛夫 Denny Love
6 Z0 u& K; K% @5 n1 R   玛丽·麦克科马克 Mary McCormack0 i  l0 B% |% l5 [7 c
   贝蒂·胡 Betty Who2 A: I) E; U" ~. \1 c) F
   杰瑞尔·普雷斯科特 Jeryl Prescott& Q4 L" V# Q( |, B- W* x
   雷蒙娜·杨 Ramona Young) N; B/ t' ^5 Z" u* ?4 ?
   卡拉·罗伊斯特 Kara Royster
7 h$ D; u8 L' O   梅格·史密斯 Meg Smith
9 o2 U  K2 c$ x3 `3 d   莎朗·安妮·亨德森 Sharon Anne Henderson$ R# x/ z! |6 K( B: i
   马科斯·德席尔瓦斯 Marcos De Silvas
! O  j1 t2 ^6 O! a8 s   戴安娜·维利加斯 Diane Villegas
7 d  ^- |% E% d! p! L) c- @  _   玛丽·瓦根曼 Marie Wagenman: g: G* t6 \' o

6 o( n( b) Q$ K% L0 p- r' u1 W6 k! C◎标 签 青春 | 喜剧 | 美国 | 公路 | 成长 | 2020 | 友情 | 剧情
! ~$ w$ r( c. Q9 z7 F: I' H: C/ {; }* T5 r! a( w7 t
◎简 介
8 c$ l% R4 |5 |. w
: u; J& s" m% x& Z% f6 J# L 女孩Veronica(理查森)发现自己怀孕了,她只能和有车的“前”好友Bailey(Ferreira)一起上路,寻求合法堕胎:Veronica的男友很窝囊,她自己也不想这么年轻就当妈妈,不然会影响她的常春藤大学梦。而她所在的美国密苏里州规定未成年人必须有父母同意才能堕胎,她的父母并不同意。Veronica决定旅行900英里,去新墨西哥州堕胎后回家。+ h# `3 t3 T4 t% n8 J6 w3 M2 x$ O1 C- E
 
8 e+ S! t  q1 w2 I) h6 H Veronica是个沉迷于ins、成绩优秀、雄心勃勃的好学生,而Bailey是个孤独、毒舌的酷儿,对Veronica的新朋友们忍耐度为零。这样两个人怀着这样的目标一起上路,途中行差踏错,既有动情之处,又有幽默。, N6 j$ B9 A- ^
Video
! s1 r$ W. P, @$ A1 bID : 15 X" h! N$ {$ v" n
Format : HEVC
2 Q7 Q% t# Y' C; t( p" DFormat/Info : High Efficiency Video Coding5 [8 |* G: ^8 Z4 V. [
Format profile : Main [email protected]@High
6 o! e9 k" j/ @2 J1 m! [# |9 tHDR format : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible, I; A) _9 K; ~) V5 M
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC: J6 A% {$ U' x' J% M
Duration : 1 h 43 min1 v2 [4 N! q5 {/ p2 i
Bit rate : 14.2 Mb/s
+ i5 N; K& G9 AWidth : 3 840 pixels
# w8 n( g! \, k9 a5 UHeight : 1 608 pixels9 \3 y- S9 b  C7 N
Display aspect ratio : 2.40:1
5 G- q3 p8 v1 j2 q+ J/ x1 x5 }Frame rate mode : Constant
& f: k" A% L' i$ ^3 NFrame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
0 k3 {3 m: ^4 I, dColor space : YUV
& ~0 r; B6 m/ u6 G7 mChroma subsampling : 4:2:0 (Type 2)* S  B$ R% s# h2 n* y: u
Bit depth : 10 bits
' j  t% S  m5 _6 m* q& KBits/(Pixel*Frame) : 0.096
# V+ Z2 E( U6 W- mStream size : 10.3 GiB (97%)
, q. ?# W# [3 q* G( g0 l+ qLanguage : English
2 g7 T/ @: g9 S  y. r1 @7 XDefault : Yes
. c4 }2 S, X5 v6 |' E6 BForced : No# _. T0 q# h$ w, B& I
Color range : Limited
" u& c. |. h% k3 u  q! OColor primaries : BT.2020" y1 q' I) Q+ m( `* T3 A
Transfer characteristics : PQ
( V! `" X5 m6 p) r1 |6 HMatrix coefficients : BT.2020 non-constant
/ I1 V% N. k4 j% `: J: t8 ^Mastering display color primaries : BT.2020
+ @- U& v( b' ]: oMastering display luminance : min: 0.0050 cd/m2, max: 1000 cd/m26 D1 b: E  k+ b, B
Maximum Content Light Level : 978 cd/m2
' U: B+ F2 l- a- e0 X7 Q9 E9 ?Maximum Frame-Average Light Level : 155 cd/m27 J3 _% L3 p- |& C8 O# D: W* `
! C1 k3 \( x6 y
Audio
& X3 G5 `, h8 O# Z$ R, d+ JID : 2
% e% O3 a& s3 t; G, l5 SFormat : AC-3
+ v5 K, x4 f& E2 z5 V% n/ T* p/ NFormat/Info : Audio Coding 3/ P0 f0 F/ {4 j
Commercial name : Dolby Digital
5 A6 N) t" ?( @8 f$ E' D2 rCodec ID : A_AC3
) S: @* F8 C5 t5 M1 e% yDuration : 1 h 43 min
7 N3 o0 m- y* @' T; [8 n( \5 TBit rate mode : Constant  n" t; e# y3 |4 ]5 U" a+ ]
Bit rate : 384 kb/s9 N2 |- L9 Y& n$ W1 F3 p
Channel(s) : 6 channels
' E" {# u0 O5 W: {8 V2 a4 X" WChannel layout : L R C LFE Ls Rs
- E/ z4 a( I9 {+ |Sampling rate : 48.0 kHz  D; B, R( R" s% W! C# x. G3 K9 L
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)9 `8 N' C! O1 W" q% v" m
Compression mode : Lossy
$ i0 l% j7 p$ G* A* B) e. dStream size : 285 MiB (3%)9 i7 s9 e$ B% A2 G: X" B6 g) z
Language : English
+ y: z; q* O( \$ b& PService kind : Complete Main
) I' u1 M: M/ E! a# k! P( O) Y# nDefault : Yes
) Z0 M* R$ q7 ^& F$ O4 ~Forced : No3 {, J6 c1 u* Q% B4 @7 ^

6 p% d: F  ]4 B: V$ n; |- X; aText
3 [) V! r) e' i0 m* t, I- v+ mID : 3
8 G( Z" h8 O5 J5 _5 p, ^Format : UTF-8; e3 l1 @2 w, J7 ^
Codec ID : S_TEXT/UTF8* G+ K6 S$ e5 u
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
; z* z  S0 V7 C1 P2 d% xDuration : 1 h 39 min& N1 u7 l, l4 i5 g" ^$ o9 H& S
Bit rate : 78 b/s
, W& c( E1 ]- N+ NCount of elements : 1677
& j  K% D( h0 ]! p( TStream size : 56.7 KiB (0%)
1 W- p! A1 p; q+ ^5 cTitle : (SDH)$ O" O: z1 N' {6 ~9 x) v* Q! }
Language : English
; x/ x+ [' R/ q( w! v5 R1 gDefault : No
6 O. b! X" g- c7 Q( dForced : No
, ?6 @' ]+ x5 @! ~- g' L& y

$ K6 M! n+ [, F$ q+ h! S

未懷孕. MKV.torrent

13.81 KB, 下載次數: 8

累計簽到:70 天
連續簽到:70 天
發表於 2021-7-22 05:11:08 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
兩個人懷著這樣的目標一起上路,途中行差踏錯,既有動情之處,又有幽默。感謝樓主精采分享。
累計簽到:269 天
連續簽到:2 天
發表於 2021-7-22 21:18:02 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
感謝樓主精采分享
累計簽到:249 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-7-23 18:07:18 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到:249 天
連續簽到:1 天
發表於 2021-7-23 18:07:22 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!

回復樓主 親!! 早上好! 心底有WK、心情就會飛翔,心中要個希望、笑容就會清爽!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部